• Uudised

  Harju Maakohtu kohtumäärus

  Harju Maakohus otsustas 17.01.2013 kohtumäärusega peatada menetlus Aprisco B.V. avalduses tunnustada ja tunnistada täidetavaks Eesti Vabariigi territooriumil Hollandi Kuningriigi Rotterdami Ringkonnakohtu 4. juuli 2012 kohtuotsus.

  Menetlus on peatatud kuni nimetatud Rotterdami kohtuotsuse jõustumiseni. AS Pro Kapital Grupp apellatsioonkaebus märgitud Rotterdami kohtu otsusele on menetluses.

  Aprisco B.V-l on õigus Harju Maakohtu kohtumäärus edasi kaevata 15 päeva jooksul, mistõttu ei ole Harju Maakohtu kohtumäärus veel jõustunud.

  Kohtuvaidluse taust ja seis:

  27.05.2010 esitas Aprisco B.V. hagiavalduse ASi Pro Kapital Grupp vastu seoses garantiikirjaga, millega AS Pro Kapital Grupp tagab ettevõtte Serval S.r.l. (endise nimega Domina Hotel Group Spa, grupi endine tütarettevõte) rendikohustusi tulenevalt Serval S.r.l.-i ja Hotel Blijdorp B.V. vahel 4.08.2006 sõlmitud Rotterdami hotelli rendilepingust.

  AS Pro Kapital Grupp on vaidlustanud garantiikirja kehtivuse, vaidleb vastu Aprisco B.V. tõlgendusele garantiikirjaga tagatavate nõuete ulatuse osas ning väidab, et garantiikirja ei antud kunagi üle Aprisco B.V-le.

  Aprisco B.V. omandas 2007. aastal hotelli, mida haldas Serval S.r.l. tütarettevõte, ning Serval S.r.l. poolt sõlmitud rendileping läks üle Aprisco B.V.-le.

  Serval S.r.l. ei ole täitnud oma rendikohustusi Aprisco B.V. ees, mistõttu viimane on esitanud maksenõude ASile Pro Kapital Grupp.

  Aprisco B.V. on esitanud kohtule alternatiivnõuded. Esiteks nõuab Aprisco B.V. tekitatud kahju tasumist summas 2 300 000 eurot või kohtu otsusega kehtestatud summas. Alternatiivselt nõuab Aprisco B.V. tähtaja ületanud rendimaksete tasumist summas 904 000 eurot ja lisaks viiviseid või 504 000 eurot ja lisaks viiviseid.

  31.08.2011 muutis Aprisco B.V. oma nõuet ja nõuab tekitatud kahju tasumist summas 2 300 000 eurot koos kogunenud viivisega või kohtu otsusega kehtestatud summas. Alternatiivselt nõuab Aprisco B.V. sisse tähtaja ületanud rendimakseid summas 1 776 000 eurot ja lisaks viiviseid või 1 409 000 eurot ja lisaks viiviseid.

  04.07.2012 tegi Rotterdami linnakohus otsuse, millega mõistis Aprisco B.V. kasuks välja 1 409 265.20 eurot.

  ASi Pro Kapital Grupp juhtkond ei nõustu kohtuotsusega. ASi Pro Kapital Grupp juhtkond ei tunnista nõuet. AS Pro Kapital Grupp esitas otsusele 11.09.2012 apellatsioonkaebuse, apellatsioonkaebus on menetlemisel.

  Sellele vaatamata tegi ettevõte kooskõlas oma konservatiivsuse põhimõttega 30.06.2012 seisuga eraldise nõude maksimumsummas 1 409 000 eurot, et kohtuvaidluse võimalik negatiivne lahend ei avaldaks olulist mõju ASi Pro Kapital Grupp kasumiaruandele.

  06.08.2012 esitas Aprisco B.V. avalduse Harju maakohtule Rotterdami linnakohtu 04.07.2012 kohtuotsuse Eesti Vabariigis tunnustamiseks ja täidetavaks tunnistamiseks. AS Pro Kapital Grupp vaidleb Aprisco B.V. avaldusele vastu, kuna Rotterdami linnakohtu 04.07.2012 kohtuotsus on edasi kaevatud, see ei ole jõustunud ega ole lõplik ning ei ole seetõttu ASi Pro Kapital Grupp arvates Eesti Vabariigis täitmisele pööratav.

  Harju Maakohus otsustas 17.01.2013 kohtumäärusega peatada menetlus Aprisco B.V. avalduses tunnustada ja tunnistada täidetavaks Eesti Vabariigi territooriumil Hollandi Kuningriigi Rotterdami Ringkonnakohtu 4. juuli 2012 kohtuotsus kuni nimetatud kohtuotsuse jõustumiseni. Harju Maakohtu kohtumäärus ei ole veel jõustunud.

  2013. aasta finantskalender

  SÜNDMUS                                                                       AEG

  2012. aasta IV kvartali ja 2012. aasta                             nädal 7
  auditeerimata tulemused

  2012. aasta auditeeritud tulemused                               nädal 18

  2013. aasta I kvartali auditeerimata tulemused              nädal 21

  2013. aasta II kvartali auditeerimata tulemused             nädal 35

  2013. aasta III kvartali auditeerimatatulemused             nädal 47

  AS Pro Kapital Grupp aktsionäride erakorralise üldkoosoleku kokkukutsumise teade

  Teatame, et AS Pro Kapital Grupp (registrikood 10278802, asukoht Põhja pst. 21 Tallinn Eesti Vabariik) (edaspidi nimetatud kui ÜHING) juhatus kutsub kokku aktsionäride erakorralise üldkoosoleku, mis toimub 06. veebruaril 2013. a algusega kell 11.00 ÜHINGU asukohas, Tallinnas Põhja pst. 21. Koosolekust osavõtjate registreerimine algab 06. veebruaril 2013. a kell 10.30 ja lõppeb kell 11.00 koosoleku toimumise kohas.

  Erakorralise üldkoosoleku kokkukutsumise põhjuseks on ÜHINGU põhikirja muutmise ja vahetusvõlakirjade tingimuste muutmise otsustamine.

  Üldkoosoleku päevakord on järgmine:

  1.    Üldkoosoleku juhataja ja protokollija valimine
  Nõukogu ja juhatuse ettepanek:
  Üldkoosoleku juhataja ja protokollija valitakse vastavalt üldkoosolekul aktsionäride poolt tehtud ettepanekutele.

  2.    Põhikirja muutmine

  Võimaldamaks paindlikult kaasata täiendavat kapitali ÜHINGU majandustegevuseks, teevad ÜHINGU juhatus ja nõukogu ettepaneku muuta ÜHINGU põhikirja ja anda ÜHINGU nõukogule 3. Aastaks õigus ÜHINGU aktsiakapitali suurendamiseks kuni 5 318 542,20 eurot võrra. 

  Nõukogu ja juhatuse ettepanek ja otsuse eelnõu:

  –    Muuta aktsiaseltsi põhikirja punkt 5.8 ja kinnitada selle uus sõnastus järgmises redaktsioonis:

  „Nõukogu võib kolme aasta jooksul alates käesoleva põhikirja redaktsiooni vastuvõtmisest suurendada ÜHINGU aktsiakapitali sissemaksete tegemisega kuni 5 318 542,20 euro (viie miljoni kolmesaja kaheksateistkümne tuhande viiesaja neljakümne kahe euro ja kahekümne eurosendi) võrra. Nõukogu väljalastud aktsiate eest võib tasuda rahaliste või mitterahaliste sissemaksetega vastavalt nõukogu otsusele. Mitterahaliste sissemaksete väärtust hinnatakse vastavalt seadusele ja käesolevale põhikirjale“.

  –    Kinnitada põhikirja uus redaktsioon eelnimetatud muudatusega.

  3.    Vahetusvõlakirjade tingimuste muutmine 

  Andmaks vahetusvõlakirjade omanikele õiguse kasutada vahetusvõlakirjade ÜHINGU aktsiateks vahetamise õigust esialgsest pikema aja vältel ning võimaldamaks vahetusvõlakirjade omanike soovil vahetusvõlakirjade lunastamistähtaja pikendamist, teevad ÜHINGU juhatus ja nõukogu ettepaneku muuta 13.04.2009 aktsionäride erakorralise üldkoosoleku otsust.  

  Nõukogu ja juhatuse ettepanek ja otsuse eelnõu:

  Muuta 13.04.2009.a toimunud aktsionäride erakorralise üldkoosoleku otsust (edaspidi 13.04.2009.a otsus) järgnevalt:

  Muuta 13.04.2009.a. otsusega kehtestatud vahetusvõlakirjade tingimuste punkti 4.3. ja sõnastada see järgnevalt:

  4.3.    Võlakiri kehtib kuni kustutuspäevani (edaspidi kustutuspäev), milleks on:
  4.3.1.    üks alljärgnevatest päevadest:
  4.3.1.1.    päev, mis saabub 4 (neli) aastat pärast vastava võlakirja registris registreerimist, kusjuures käesolevas punktis nimetatud päev on kustutuspäev iga võlakirja suhtes, mille omanik (st isik, kes on selle võlakirja omanik käesolevas punktis nimetatud kustutuspäeval kell 10.00) ei ole andnud ettevõttele nõustumust selleks, et vastav võlakiri kehtiks kuni punktis 4.3.1.2 viidatud kustutuspäevani; või
  4.3.1.2.    Ettevõte võib teha võlakirjaomanikule, kes ei ole vahetanud võlakirja ettevõtte aktsia vastu, ettepaneku pikendada võlakirja kehtivuse tähtaega kuni 2 (kahe) aasta võrra punkti 4.3.1.1 alusel arvutatavast kustutuspäevast. Võlakirja, mille võlakirjaomanik esitab ettevõttele kirjaliku nõustumuse võlakirja kehtivuse tähtaja pikendamiseks, kustutuspäevaks loetakse ettevõtte poolt võlakirjaomanikule saadetud teates märgitud uus kustutuspäev, või
  4.3.2.    käesolevate tingimuste punktis 7.  viidatud vahetuspäev, kui võlakiri vahetatakse ettevõtte aktsia vastu.

  Aktsionäril on õigus üldkoosolekul saada juhatuselt teavet aktsiaseltsi tegevuse kohta. Juhatus võib keelduda teabe andmisest, kui on alust eeldada, et see võib tekitada olulist kahju aktsiaseltsi huvidele. Aktsionär võib juhul, kui juhatus keeldub teabe andmisest, nõuda, et tema nõudmise õiguspärasuse üle otsustaks aktsionäride üldkoosolek, või esitada üldkoosoleku toimumisest alates kahe nädala jooksul hagita menetluses kohtule avalduse juhatuse kohustamiseks teavet andma.

  Eelnevalt päevakorda võtmata võib üldkoosolek otsustada järgmise koosoleku kokkukutsumise ja lahendada avaldused, mis puudutavad päevakorraga seotud korralduslikke küsimusi ja koosoleku pidamise korda, samuti võib üldkoosolekul ilma otsust tegemata arutada muid küsimusi.

  Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 aktsiakapitalist võivad aktsiaseltsile esitada iga päevakorrapunkti kohta otsuse eelnõu. Nimetatud õigust ei või kasutada hiljem kui kolm päeva enne üldkoosoleku toimumist. Vastav eelnõu tuleb esitada kirjalikult aadressil: AS Pro Kapital Grupp, Põhja pst. 21, Tallinn, 10414.

  Erakorralisel üldkoosolekul osalemiseks õigustatud aktsionäride ring määratakse vastavalt Äriseadustiku § 297 lg-le 5 kindlaks 7 päeva enne üldkoosoleku toimumist, so seisuga  30.01.2013. a kell 23:59.

  Füüsilisest isikust aktsionäril palume esitada isikut tõendava dokumendina pass või isikutunnistus, aktsionäri esindajal palume kaasa võtta kehtiv isikut tõendav dokument ja kehtiv kirjalik volikiri. Juriidilisest isikust aktsionäril palume esitada kehtiv registrikaardi väljavõte (või muu sarnane dokument) vastavast registrist, kus see juriidiline isik on registreeritud ning esindaja isikut tõendava dokumendina pass või isikutunnistus. Juriidilisest isikust aktsionäri tehingujärgsel esindajal tuleb lisaks eespool nimetatud dokumentidele esitada juriidilise isiku seadusjärgse esindaja poolt väljastatud kirjalik volikiri. Välisriigi ametiisiku poolt väljastatud iga dokument peab olema kas legaliseeritud või kinnitatud dokumenditunnistuse apostille’iga ning soovitavalt tuleks sellele lisada notariaalselt kinnitatud tõlge eesti keelde. Aktsionär võib enne üldkoosoleku toimumist teavitada ÜHINGULE esindaja määramisest või esindajale antud volituse tagasivõtmisest, saates vastavasisulise digitaalselt allkirjastatud teate e-posti aadressile prokapital@prokapital.ee või toimetades kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis teate isiklikult tööpäeviti ajavahemikul 10:00-16:00 ÜHINGU kontorisse aadressil Põhja pst. 21, Tallinn hiljemalt 5. veebruaril 2013. a kell 16:00.

  Erakorralise üldkoosolekuga seotud küsimuste tekkimisel palume võtta ühendust telefonil +372 6 144 920 või e-maili aadressil prokapital@prokapital.ee

  ÜHINGU aktsionäridel on võimalus tutvuda erakorralise üldkoosoleku otsuste eelnõude, põhikirja projekti ja vahetusvõlakirjade tingimustega ja muude asjassepuutuvate dokumentidega ÜHINGU koduleheküljel www.prokapital.com alajaotus investorile all, või tööpäeviti ajavahemikus 10:00-16:00 Pro Kapitali kontoris aadressil Põhja pst. 21, Tallinn.

  AS Pro Kapital Grupp juhatus

  AS Pro Kapital Grupp: III kvartali ja 9 kuu konsolideeritud ja auditeerimata vahearuanne

  2012. aasta esimesed 9 kuud oli Pro Kapitali jaoks väga intensiivne aeg: määratlesime pikaajalise strateegia ning jätkasime ettevalmistusi seoses järgnevateks aastateks plaanitud kinnisvaraarendustega ja ettevõtte aktsiate noteerimisega Tallinna Börsil.

   Aruandeperioodi lõpul moodustas Ettevõtte netokäive 13,2 mln eurot ehk 4,5% vähem kui 2011 samal perioodil. Puhaskahjum oli 4,6 mln eurot, mis sisaldab 0,8 mln euro suurust ühekordset kulu seoses aktsiate noteerimisega börsil ning 0,71 mln euro suurust erakorralist kulu seoses õigusvaidlusega Hollandis.

  Ettevõtte juhatuse esimees Paolo Michelozzi märkis: „Ettevõte on hetkel mitme suure projekti arendusetapis ja märgitut arvestades teenis ettevõte planeeritult kahjumi. Suurte arendusprojektide valmimine kestab mitmeid aastaid, vahearuanded peegeldavad lühiajalisi arenguid ja ei kajasta pikaajaliste projektide tsüklilisust“.

  Projektide hetkeseis:

  Peterburi mnt kaubanduskeskus – ehitusluba väljastatud.
  Ülemiste 5  – detailplaneering vastu võetud. Projekt ei ole veel käivitunud.
  Tondi kvartal  – teise etapi ehitusluba väljastatud.
  Kalaranna – detailplaneering menetlemisel.
  Tallinase kvartal – projekteerimistööd käimas ehitusloa taotlemiseks.
  Kliversala – detailplaneering menetlemisel.
  Zvaigznese kvartal – olemasoleva hoone rekonstrueerimiseks vajalik ehitusluba on väljastatud.
  Šaltinių Namai   esimene etapp lõppenud ja müügis, v.a kaks täiendavalt kavandatud hoonet, millel ehitusluba olemas. Teise etapi projekteerimistööd käimas ehitusloa taotlemiseks.

  Augustis viisime läbi ettevõtte hotellide nimevahetuse, uuteks nimedeks on PK Ilmarine Hotel Tallinnas, PK Riga Hotel Riias ning PK Parkhotel Kurhaus Bad Kreuznachis.

  Konsolideeritud finantsseisu aruannet näeb täismahus siit.

  2012 aasta III kvartali tulemuse avaldamine

  AS Pro Kapital Grupp avaldab III kvartali tulemused 29. novembril 2012 enne kauplemise algust.

  Ettevõtte juhatuse esimees Paolo Michelozzi selgitas: „ Meie III kvartali aruande koostamine viiakse lõpule 29. novembriks 2012. Ettevõte on hetkel mitme suure projekti arendusetapis ja märgitut arvestades teenib ettevõte planeeritult kahjumi. Praeguses projektide arendusetapis on kahjum kinnisvaraarenduse valdkonnas tavaline. Suurte arendusprojektide valmimine kestab mitmeid aastaid ja vajab ulatuslike investeeringute tegemist“.

  Iveta Vanaga

  Investorsuhete juht

  Telefon: +37167039767

  Mobiil: +37129239064

  E-mail: iveta@prokapital.lv

  Pro Kapital Grupi aktsiad võetakse kauplemisele NASDAQ OMX Balti lisanimekirjas

  NASDAQ OMX Tallinna börsi noteerimis- ja järelevalvekomisjon otsustas eile, 15. novembril rahuldada Pro Kapital Grupi taotluse ettevõtte aktsiate kauplemisele võtmiseks NASDAQ OMX Balti lisanimekirjas.

  „Me tervitame Pro Kapital Grupi otsust tuua ettevõtte aktsiad NASDAQ OMX Balti börsile. Avalik kauplemine ja turutegija teenuse kasutamine suurendab aktsiate  likviidsust hoolimata sellest, et ei viida läbi aktsiate avalikku pakkumist,“ ütles NASDAQ OMX Tallinna börsi juhatuse esimees Andrus Alber. Ta lisas, et turule tulles soovitab börs alati ettevõtetel kasutada turutegija teenust. „On hea meel näha, et Pro Kapital Grupp on turutegijaga sellise kokkuleppe sõlminud,“ ütles Alber.

  „Aktsiate kauplemisele võtmine on mitmesaja aktsionäriga ettevõtte jaoks loogiline samm. Samuti võimaldab see ettevõttel tulevikus, kui turutingimused on sobivad, olla paindlikum lisakapitali kaasamise osas,“ ütles Pro Kapital Grupi juhatuse esimees Paolo Michelozzi. Tema sõnul on Pro Kapital Grupi uued kinnisvaraarendused tugevad äriprojektid ja plaanidest nende finantseerimisel antakse börsi vahendusel aegsasti teada. „Kõikide aktsiakapitali kaasamise võimaluste puhul on oluline, et ettevõte on avalikult kaubeldav. Me täidame hea meelega börsiettevõtteks olemisega kaasnevaid kohustusi,“ ütles Michelozzi.

  AS-i Pro Kapital Grupp aktsiate esimeseks kauplemispäevaks on reede, 23. november 2012.

  
  

  AS Pro Kapital Grupp

  Pro Kapital Grupp on Eesti juhtivaid kinnisvaraarendusega tegelevaid ettevõtteid, olles spetsialiseerunud kaasaegsetele ja suuremahulistele kommerts- ja elamispindade kinnisvaraprojektidele Tallinnas, Riias ja Vilniuses. Alates ettevõtte asutamisest 1994. aastal on lõpule viidud 20 arendusprojekti. Mitmed Pro Kapital Grupi arendused on olnud teetähised Baltikumi kinnisvaraturul. 2012. aasta augustis alustas Pro Kapital Grupp ettevõtte aktsiate avalikku pakkumist, mis katkestati puuduliku nõudluse tõttu ettevõtte aktsionäridele vastuvõetava hinnataseme juures. Pro Kapital Grupi praegune portfell koosneb 11 kinnisvaraprojektist koguväärtusega 180 miljonit eurot.

  Lisainformatsioon:

  Iveta Vanaga
  Investorsuhete juht, Pro Kapital Grupp
  Telefon: +371 6703 9767
  Mobiil: +371 2923 9064
  E-mail: iveta@prokapital.lv

  Kalle Viks
  Emitenditeenuste juht, NASDAQ OMX Baltic
  Telefon: +372 640 8844
  Mobiil: +372 511 4132
  E-mail: kalle.viks@nasdaqomx.com

  Pro Kapital kavandab trammiühendust uue kaubanduskeskuseni

  Kinnisvaraarendaja Pro Kapital Grupp alustas trammiliini nr 4 rekonstrueerimisprojekti lisa koostamist, mis võimaldab luua trammiühenduse Majaka tänavalt Peterburi teele rajatava kaubanduskeskuseni.

  Trammiühenduse tehnilise projekti koostamiseks lõi Pro Kapital käed projekteerimisbürooga K-Projekt.

  Pro Kapitali juhatuse liige Allan Remmelkoor ütles, et trammiühenduse loomine on osa plaanist rajada kaubanduskeskusega samale kinnistule tulevikus ühistranspordikeskus koos kavandatava Rail Baltica reisiterminaliga. Remmelkoor lisas, et trammiühendus on esimene samm selles suunas, et luua tulevikus otseühendus ka Tallinna Lennujaamaga.

  Tallinna Transpordiameti juhataja Andres Harjo ütles, et linn näeb uue keskuse suunalise trammiühenduse kavandamist perspektiivikana, kuna see võimaldaks tunduvalt paindlikumalt korraldada trammiliiklust – seda nii reisijate voogudest lähtuvalt kui ka tulevikuvisioone arvestavalt. „Meil on hea meel, et Pro Kapital on alustanud trammitee esimese osa tehnilise projekti koostamisega. Hästi läbimõeldud ja toimiv transpordikorraldus on meie kõigi huvides ning töö selles suunas käib,“ sõnas Harjo.

  Pro Kapitalile kuuluv aktsiaselts Tallinna Moekombinaat rajab Peterburi, Tartu, Järvevana ja Suur-Sõjamäe teede ristumiskohta 131 000 m 2 üldpinnaga kaubanduskeskuse. Rajatava kaubanduskeskuse ankurrentnik on Selver, kelle hüpermarket hakkab paiknema ligi 6000 m 2. Kokku tuleb rajatavasse keskusse 55 000 m 2 üüritavat pinda.

  Lisainfo:

  Allan Remmelkoor

  Pro Kapital Grupi juhatuse liige

  allan.remmelkoor@prokapital.ee

  50 57 190

  Pro Kapital tühistab aktsiate avaliku pakkumise

  Pro Kapital Grupp AS (Pro Kapital) otsustas tühistada aktsiate avaliku pakkumise nõudluse puuduse tõttu ettevõtte aktsionäride jaoks vastuvõetaval hinnatasemel.

   Märkimistaotluste kogumine lõppes nädalavahetusel pärast intensiivseid kohtumisi kutseliste investoritega Euroopas ja USA-s. Pakkumise prospekti kohaselt on ettevõttel õigus muuta pakkumise hinnavahemikku (algselt määratud EUR 1,90 ja EUR 2,05 vahel aktsia kohta), kuid ettevõte otsustas mitte aktsepteerida järsku hinnaalandust, mida kapitaliturud ootasid.

  Pro Kapital uurib edasisi kapitali kaasamise võimalusi ja kaalub taotluse esitamist oma aktsiate Nasdaq OMX Balti börsil kauplemisele võtmiseks, et olla valmis kapitali kaasamiseks siis, kui globaalne turusentiment on paranenud, ütles Pro Kapitali juhatuse esimees Paolo Michelozzi. „Loomulikult ei ole me tulemusega rahul ja uurime nüüd alternatiivseid rahastamisvõimalusi, et oma plaanidega edasi minna.“

   „Kohtumised väga paljude institutsionaalsete investoritega viimase kahe nädala jooksul ja ka sellele eelnevalt ei ole meile andnud põhjust kahelda oma plaanides arendusprojektidega jätkamiseks. Me keskendume pikaajalistele majanduslikele trendidele siin regioonis ja oleme jätkuvalt veendunud nende perspektiivikuses. Kahetsusväärsel kombel ootavad investorid praegu suuremat tootlust, et võtta riske lühiajalises perspektiivis,“ ütles Pro Kapitali juhatuse liige Allan Remmelkoor.

   „Investoritega kohtudes kogesime algselt suurt huvi piirkonna ja ettevõtte vastu, ning praktiliselt kordagi ei seatud kahtluse alla ettevõtte väärtust või äriplaani teostatavust,“ kommenteeris pakkumise peakorraldaja, LHV Panga institutsionaalse maaklertegevuse juht Ivars Bergmanis. „Sellegipoolest muutub turuseis kiirelt ja aeg on niisugune, et investorid soovivad üleüldise ebakindluse tõttu investeerimiseks suuremat allahindlust vara väärtuselt. Investorite tagasiside põhjal ei paista see olevat seotud ei konkreetse regiooni, ettevõtte või sektoriga.“

   Ettevõtte aktsiaemissiooni peanõustaja, Porta Finance’i partner Mikus Janvars ütles, et vastavalt pakkumise prospektile võib ettevõte erinevatel põhjustel tühistada pakkumise või osa sellest enne aktsiate eest ülekannete tegemist, näiteks ootamatute märkimisväärsete negatiivsete muutuste tõttu globaalmajanduslikus olukorras või ebapiisava nõudluse tõttu. Aktsiaid märkinud jaeinvestorite kontodel vabastatakse broneeritud summad ühe tööpäeva jooksul, lisas ta.

   Pro Kapital on Eesti juhtiv kinnisvaraarendusettevõte, mis keskendub kaasaegsetele suuremahulistele elamuarendus- ja ärikinnisvara projektidele Tallinnas, Riias ja Vilniuses. Alates asutamisest 1994. aastal on ettevõte lõpule viinud 20 arendusprojekti Baltikumis. Iga päev ärkab, läheb tööle, teeb oma sisseoste või sööb Pro Kapitali poolt rajatud ehitistes 50 000 inimest. Ettevõtet juhib kogenud meeskond, kellel on enam kui 15 aastat kogemust Balti kinnisvaraturgudel ja ettevõte annab tööd 142 inimesele Eestis, Lätis, Leedus ja Saksamaal. 2011. aastal oli Pro Kapitali kogutulu ligi 17,5 mln eurot ja kasum 50,1 mln eurot. Ettevõtte üheteistkümnest, elamuarendus ja kaubanduspinnast koosneva kinnisvaraportfelli investeerimisväärtuse on rahvusvaheline, kinnisvarahindaja Newsec hinnanud 180 mln eurole. Ettevõtte suurimad omanikud on Ernesto Preatoni ja temaga seotud isikud (34,5%), Vladimir Maslov (11,5%) ja Giuseppe Prevosti ja temaga seotud isikud (8,4%). Ülejäänud aktsiad kuuluvad väikeinvestoritele.

  Lisainfo:

  Iveta Vanaga

  Pro Kapital Grupi investorsuhete juht

  (inglise, läti, vene keeled)

  Telefon: +371 67 039 767

  Mobiil: +371 2 923 9064

  E-mail: iveta@prokapital.ee

  Pro Kapitali uus kaubanduskeskus sai ehitusloa

  Aktsiate avalikku pakkumist läbi viiv AS Pro Kapital Grupp sai Peterburi teele kavandatavale kaubanduskeskusele ehitusloa, mille peatsele saamisele ettevõte viitas ka oma 27. augustil avaldatud prospektis.

  Alates 27. augustist 2012 kuni 7. septembrini 2012 toimub Eestis, Lätis ja Leedus äriühingu aktsiate avalik pakkumine. Avaliku pakkumise eesmärk on hankida täiendavat omakapitali kontserni kinnisvaraarendusprojektide rahastamiseks.

  Börsilt kaasatava kapitaliga oma kolme uut arendust rahastada sooviv kinnisvaraarendaja Pro Kapital Grupp plaanib neist rahaliselt suurima, Tallinna Peterburi tee kaubanduskeskuse ehitust alustada tänavu sügisel.

  AS Pro Kapital Grupp on Eesti juhtiv kinnisvaraarendusettevõte, mis keskendub kaasaegsetele suuremahulistele elamuarendus- ja ärikinnisvara projektidele Tallinnas, Riias ja Vilniuses. Alates asutamisest 1994. aastal on ettevõte lõpule viinud 20 projekti, millest mitmed on esmakordsed Baltikumis. Iga päev ärkab, läheb tööle, teeb oma sisseoste või sööb Pro Kapitali poolt rajatud ehitistes 50 000 inimest. Ettevõtet juhib kogenud meeskond, kellel on enam kui 15 aastat kogemust Balti kinnisvaraturgudel ja ettevõte annab tööd 142 inimesele Eestis, Lätis, Leedus ja Saksamaal.

  2011. aastal oli Pro Kapitali kogutulu ligi 17,5 mln eurot ja kasum 50,1 mln eurot. Ettevõtte üheteistkümnest, elamuarendus ja kaubanduspinnast koosneva kinnisvaraportfelli investeerimisväärtuse on rahvusvaheline, kinnisvarahindamisega tegelev ettevõte Newsec hinnanud 180 mln eurole ja prospekti lisas on Pro Kapital avalikustanud ka vastava hindamisotsuse ja selle alused. Ettevõtte suurimad omanikud on Ernesto Preatoni ja temaga seotud isikud (34,5%), Vladimir Maslov (11,5%) ja Giuseppe Prevosti ja temaga seotud isikud (8,4%). Ülejäänud aktsiad kuuluvad väikeinvestoritele.

  Lisainfo:

  Allan Remmelkoor

  Pro Kapital Grupp, COO

  allan.remmelkoor@prokapital.ee

  Tel: +372 614 4920

  Investorite veebiseminar

  27. augusil 2012 organiseeris Pro Kapital Grupp kõikidele huvilistele esimese online investorite veebiseminari. Seminari ajal informeerisid juhatuse esimees Paolo Michelozzi ja juhatuse liige Allan Remmelkoor ettevõtte toimimisest, juhtimisest ning avalikust pakkumisest ning ühtlasi ka ettevõtte tuleviku arenguplaanidest. Pro Kapital Grupp tänab kõiki osalisi, kes liitusid seminariga. Klikkige allolevatele linkidele, et näha veebiseminari lindistust ning esitlust:

  Veebiseminari esitlus

  Veebiseminari lindistus

  Küsimuste ja vastuste sektsioon (lindistatud 4. septmember 2012 helikvaliteedi paranduse eesmärgil)

  Vabandame helikvaliteedi probleemide pärast, mis esinesid  27.augusti webinari ajal.