• Põhilised finantsnäitajad

  Bilanss:
  Tuhat eurot 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
  Varad kokku 201,680 169,361 167,146 178,440 113,472 100,262 98,294 125,031 130,323
  Käibevara 110,592 83,959 82,398 119,464 64,688 52,096 51,084 18,879 20,438
  Põhivara 91,088 85,402 84,748 58,976 48,784 48,166 47,210 106,152 109,885
  Lühiajalised kohustused 41,740 57,807 21,365 92,633 17,817 16,786 14,600 22,839 15,150
  Pikaajalised kohustused 45,653 33,135 68,771 19,300 23,596 17,728 18,999 16,404 31,741
  Omakapital 114,287 78,419 77,009 66,506 72,058 65,748 64,695 85,788 83,432
  sh. mittekontrolliv osalus 51,680 28,474 29,390 29,670 1,597 1,552 1,505 2,024 1,635
  Netovõlg 46,766 70,662 73,792 92,451 26,827 26,691 26,011 28,029 28,598
  Võla-omakapitali suhe 0.5 0.9 1.0 1.4 0.5 0.4 0.4 0.3 0.4

  Kasumiaruanne:

  Tuhat eurot 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
  Tulud 45,011 28,823 21,999 21,051 17,449 16,078 12,287 10,335 18,322
  Muud äritulud* 85,744 4,473 1,357 219 54,281 411 410 31,659 3,353
  Kasv a/a, % n/a -36.0% -23.7% -4.3% -17.1% -7.9% -23.6% -15.9% 77,3%
  Ärikasum enne kulumit (EBITDA) 102,114 7,822 -511 -4,135 48,192 -4,084 465 26,608 2,117
  EBITDA määr, % 226.9% 27.1% -2.3% -19.6% 276.2% -25.4% 3.8% 257.5% 11.6%%
  Puhaskasum 85,355 4,953 -1,315 -7,020 56,149 -6,179 -2,578 22,369 -2,010
  millest vähemusosalus, sh mittekontrolliv osalus 29,019 3,876 2,140 393 28,028 3 22 -146 -76
  Puhasmarginaal, % 189.6% 17.2% -6.0% -33.3% 321.8% -38.4% -21.2% 216.4% -11.0%

  2011. majandusaastal toimus AS Pro Kapital Grupi jagunemine. Vastavalt ettevõtte aktsionäride poolt heaks kiidetud jagunemiskavale anti kõik AS Pro Kapital Grupi Itaalia tütarettevõtetega seotud varad, nõuded ja kohustused üle valdusühingule AS Domina Vacanze Holding. AS Pro Kapital Grupi aktsionäridest said ühtlasi ka AS Domina Vacanze Holding aktsionärid. Ülaltoodud kombineeritud finantsaruanded kajastavad seega praeguse AS Pro Kapital Grupi äritegevust ja majandustulemusi Eestis, Lätis, Leedus ja Saksamaal perioodil 2007-2011. Kombineeritud finantsaruanded ei sisalda Itaalia äritegevust ja selle mõju tulemustele, samuti Venemaa äritegevust, mis müüdi AS Pro Kapital Grupist välja 2011. majandusaastal.

  *Muud äritulud sisaldavad kasumit müügiootel põhivara müügist (Domina ostukeskuse ja Kristiine Keskuse müük 2007. ja 2011. aastal) ning 2014.aastal kasumit kontserni varade ümberklassifitseerimisest ja õiglasesse väärtusesse ümberhindamisest.

  ** auditeerimata