• Auditikomitee

   

  Auditikomitee on AS Pro Kapital Grupp nõukogule nõu andev organ raamatupidamise, audiitorkontrolli, riskijuhtimise, sisekontrolli ja -auditeerimise, järelevalve teostamise ja eelarve koostamise valdkonnas ning tegevuse seaduslikkuse osas.

   

  Auditikomitee ülesanne on jälgida ja analüüsida:
  1)      rahandusinformatsiooni töötlemist;
  2)      riskijuhtimise ja sisekontrolli tõhusust;
  3)      raamatupidamise aastaaruande või konsolideeritud aruande audiitorkontrolli protsessi;
  4)      audiitorettevõtja ja seaduse alusel audiitorühingut esindava vandeaudiitori sõltumatust ja tegevuse vastavust teistele audiitortegevuse seaduse nõuetele.

   

  Auditikomitee kohustuseks anda AS Pro Kapital Grupp nõukogule soovitusi ja teha ettepanekuid vähemalt järgmistes küsimustes:
  1)     audiitorettevõtja nimetamine või tagasikutsumine;
  2)     siseaudiitori nimetamine või tagasikutsumine;
  3)     probleemide ja ebatõhususe vältimine või kõrvaldamine organisatsioonis;
  4)     vastavus õigusaktidele ja kutsetegevuse heale tavale.

   

  AS Pro Kapital Grupp nõukogu poolt moodustatud auditikomitee liikmeteks on:

  Emanuele Bozzone, Auditikomitee liige  Sündinud 1964, Šveitsi kodanik
  Teaduskraad majanduse ja kaubanduse erialal

   

  AS Pro Kapital Grupp nõukogu esimees

  Pertti Huuskonen, Auditikomitee liige

  Sündinud 1956, Soome kodanik
  M.Sc. (insenerikraad), EMBA, Oulu Ülikool

   

   

   

  AS Pro Kapital Grupp nõukogu liige